Search Words ...

Abandon Meaning In Marathi Abandon मराठी अर्थ

Abandon – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abandon in Marathi

Abandon = सोडून द्या

Synonyms of Abandon in Marathi

सोडा, उंच आणि कोरडे सोडा, एखाद्याची पाठ फिरविणे, बाजूला फेकणे, ब्रेक करणे, ब्रेक अप करणे, त्याग करणे, सोडून देणे, सोडून देणे, अस्वीकरण करणे, नाकारणे, नाकारणे, टाकणे, एखाद्याचे हात धुणे, स्वत: ला गमावून बसणे, स्वत: ला देणे, स्वत: ला गमावणे, गमावणे, बेपर्वाई,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abandon

(कोणीतरी) समर्थन देणे किंवा काळजी घेणे थांबवा; वाळवंट.

पूर्णपणे सोडून द्या (कृती करण्याचा एक मार्ग, एक सराव किंवा विचार करण्याचा मार्ग)

स्वत: ला गुंतवू द्या (इच्छा किंवा आवेग)

प्रतिबंध किंवा संयम पूर्ण अभाव.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abandon Example Sentences

1. her natural mother had abandoned her at an early age

तिच्या नैसर्गिक आईने लहान वयातच तिला सोडले होते

2. he had clearly abandoned all pretense of trying to succeed

त्याने यशस्वी होण्याचा प्रयत्न करण्याचे सर्व ढोंग स्पष्टपणे सोडून दिले होते

3. they abandoned themselves to despair

त्यांनी निराशेसाठी स्वतःला सोडले

4. she sings and sways with total abandon

ती गाणे ऐकते आणि पूर्णपणे सोडून देते

Image:

Word-Image