Search Words ...

Abatement Meaning In Kannada Abatement ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ

Abatement – ಪದದ ಅರ್ಥ (Meaning), ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ (Definition), ವಿವರಣೆ (Explanation) ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು (Examples) ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

Meanings of Abatement in Kannada

Abatement = ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ

Synonyms of Abatement in Kannada

ಸಾಯುವುದು, ಕೆಳಗೆ ಸಾಯುವುದು, ಸಾಯುವುದು, ಬೀಳುವುದು, ಇಳಿಯುವುದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಮಿತವಾಗಿರುವುದು, ಕುಸಿಯುವುದು, ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದು, ಮಸುಕಾಗುವುದು, ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದು, ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು, ಬಾಲ ಹಾಕುವುದು, ಹೊರಹೋಗುವುದು, ಹೊರಹೋಗುವುದು, ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದು, ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದು, ಉಬ್ಬುವುದು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುವುದು, ಬಿಡುವುದು, ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು,

Category : ನಾಮಪದ

ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಹ ನೋಡೋಣ.

Explanation/ Defination of Abatement

(ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ) ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.

ವಿವರಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ಪದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Abatement Example Sentences

1. noise abatement

ಶಬ್ದ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ

Image:

Word-Image